Det har ikke lykkes Nkam å få svar på hvorfor NSG har valgt å opprettholde restriksjonene på sauehold som har kontakt med kamelider. Kamelider har nå vært i Norge, også sammen med sau, i 20 år og har fortsatt ikke smittet noe husdyr inklusive sau. Veterinærinstituttet har utført testing med negativt resultat, ingen smitte. Alpakkaer, lamaer og sauer går sammen i mange deler av verden, og den rådende ekspertisen er klar på at smitte fra kamelider ikke er et problem. Vi får håpe NSG bestemmer seg for å oppheve restriksjonene i neste møtet avlsrådet har. Nkam vil bestrebe seg på å fortsette en positiv dialog med NSG slik at alle parter kan føle seg trygge på hva kamelider sammen med sau og geit innebærer. Les en overordnet oversikt om kamelider sammen med andre dyr.