Etter et nylig avslag på erstatning for en alpakkaeier som mistet to alpakkaer til gaupe har Norsk kamelidforening sendt en henvendelse til Miljødirektoratet for å få klarhet i hvordan lover, forskrifter og vurderinger fra myndighetenes side ser på erstatninger til kameldyrhold ved angrep fra rovvilt, og hvilke rettigheter man har til å forsvare dyrene.

Kameldyr blir sjelden eksplisitt nevnt i norsk lovverk, men blir heller noen ganger satt i samme bås som andre arter. Alpakkaer, lamaer og andre kameldyr er ikke oppført som husdyr eller bufe. Derfor kan det være vanskelig å se hva utfallet vil være ved søknader om erstatning og om nødvergeretten er tilgjengelig for kameldyrhold. Vi har bedt om en klargjøring ift dette.

Aktuelt lovverk:

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §19

 

Svar fra Miljødirektoratet ang rovdyr