Med bakgrunn i nylig avslag på erstatning for to alpakkaer tatt av gaupe, mener vi det er viktig med avklaring på Erstatninger og nødvergerett ifbm rovdyr for skade gjort av rovdyr på kameldyr. Vi har nå fått svar fra MD.

Miljødirektoratet skriver følgende i sin begrunnelse for avslaget: "Selv om dine alpakkaer kan defineres som husdyr og du viser til at de er importert som ledd i næringsrettet dyrehold, er ikke dette en produksjon som baserer seg på utmarksbeite slik vi ser det. Vi viser til at dyrene oppholder seg innenfor et gjerde (inngjerdet innmark). Vi påpeker for øvrig at ingen av de drepte alpakkahoppene var merket. Det er krav om merking og registrering av lamadyr, jamfør forskrift om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort. Vi er derfor kommet til at dette ikke er et særskilt tilfelle som kan gi rett til erstatning etter erstatningsforskriftens § 18."

Nkam ønsket mer klargjøring av spørsmålene ift rovdyr og sendte derfor en henvendelse til MD. Svaret ligger vedlagt. Oppsummert sier de følgende:

  • Det er i forskriftens § 2 bokstav a listet opp hva som menes med "husdyr". Kameldyr er ikke nevnt i
    denne opplistingen og faller derfor i utgangspunktet utenfor ordningen.
  • Det finnes likevel en bestemmelse i forskriftens § 18 som gjelder erstatning for andre husdyrarter i særlige tilfeller: Et eksempel som er nevnt i disse forarbeidene og i retningslinjene til § 18 er rovviltangrep
    på lama brukt som vokterdyr på utmarksbeite.
  • Dette innebærer at andre produksjoner innenfor landbruket som fjørfe (herunder høns), gjess, ender, kalkuner, grisehold, kaninhold, pelsdyr, bier og ulike oppdrettsarter av hjort, villsvin, hønsefugler og hare ikke er omfattet og må forholde seg til ordinære forsikringsordninger.

Kamelideiere kan altså ikke forvente erstatning fra staten. Svaret fra MD tar ikke opp nødvergeretten.